Меню

Дилимда дард булса хам куллиб яшайман

Дилимда дард булса хам куллиб яшайман

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Сизни согиндим

Юрак урар тинмай танамда!!
Жон колмади сиз сиз жонимда!
Пайдо булинг менинг ёнимда
Показать полностью.
Сизни каттик согиндим бу кун

Суратингиз кулимда хамон
Эслаб сизни йиглайман хар-он
Ишонсангиз мен сизни ёмон!!
Жону-дилдан кумсаб согиндим!!

Хат ёзмайсиз ахволим сураб!!
Севгилимга не булди Ё Раб
Нечун энди сизни бе сабаб!!
Хаётимда каттик согиндим!!

Согинчларим айтсамда бир-оз
Адо булмас дилдаги овоз!!
Шеър ёзаман кулимда когоз!!
Жоним сизни каттик согиндим!!

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Курмасам мен сени севмасдим

Кузларимга тек бокмаганингда!!
Сенга кунглим бермас эдим!!
Мехринг билан ёкмаганингда!!
Показать полностью.
Сени асло севмас эдим!!

Осмондаги ойдан гузалсан!!
Сендан гузал кимса курмасдим!!
Сен битилмас учмас газалсан!!
Курмасам мен сени севмасдим!!

Ошик булдим ёлгиз узинга!!
Дийдоринга асло туймасдим!!
Мен ушанда сени кузинга!!
Термулмасам асло севмасдим!!

Кузларингни кумсайди дилим!!
Сенсиз асло жоним кулмасдим!
Мушток булди сенга юрагим!!
Булмаса мен сени севмасдим.

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Кечир мени

Дардим ёмон ахволим ёмон!!
Мен хеч кимдан килмайман гумон!!
Юрагимни эзар бир армон!!
Показать полностью.
Мени кечир, утмишим кечир!!

Билганимда гунох килмасдим!!
Кул ушлашиб бирга юрмасдим!!
Сен билан мен севишмасдим!!
Мени кечир севгилим кечир!!

Хакни билиб парво килмасдим!!
Исломни мен дуст деб билмасдим!!
Йигламасдим хатто кулмасдим!!
Кечир мени Аллохим кечир!!

Шайтон мени уйготар кунда!!
Учрашувга чикардим тунда!!
Билмас эдим гунохим шунда!!
Кечир мени Аллохим кечир!!

Хат ёзардим салом севгилим!!
Сени кумсаб колди бу дилим!!
Кани айтчи сен менинг кимим??
Кечир мени севгилим кечир!!

Мен шайтоннинг гапига кириб!!
Колдим сени бирзумда севиб!!
Мана энди узимга келиб!!
Кечир дейман кечир севгилим!!

Дунёга мен парво килмасдим!!
Севмасам гар гадо булмасдим!!
Севишимни хеч тан олмасдим!!
Кечир мени Аллохим кечир!!

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Сиз оркали мен танилмайман.

Икки дунё берсангиз хам
Сизларга хеч ялинмайман!
Мени шоир десангиз хам!!
Показать полностью.
Сиз оркали танилмайман.

Каламимни синдириб куринг!!
Майли синса, лек мен синмайман
Мендан зурин кидириб куринг!!
Сиз оркали танилмайман!!

Сиз шайтоний йулда кетинг!!
Мен узимга йулни танлайман!!
Бир-умрга мени унутинг
Сиз оркали танилмайман.

Менга етар илохий кудрат!!
Одам булиб яралгайман
Сиз Исломни этибсизку рад.
Сиз оркали мен танилмайман.

Куйланг майли севги хаккида!!
Сизга доим омад тилайман!!
Шоирларни етинг кадрига!!
Сиз оркали мен танилмайман!!

Нима учун десангиз агар!!
Шайтонни мен дуст деб билмайман!!
Куйлаверинг то тонг отмас кадар
Сиз оркали мен танилмайман.

Кушик ёзиб айтиб юрасиз!!
Сиз кимларни йулдан урасиз!!
Киёматдан холи курасиз
Сиз оркали мен танилмайман.

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Замонавий кизларимиз
Мини жинсга урганибди!
Курсак куяр кузларимиз!!
Показать полностью.
Атласни хам улган дебди!
Кучамиздан утиб колса!!
Тошлар отгим келади
юбкачаси менга ёкса
У билан мен ётгим келади!
Мана каранг гул базимда
Утирибди калдиргочдай!!
Атиргулни мендан кутиб!!
Карашяпди корни очдай!!
Эх сизларга кимлар ачинар!!
Жинсингизни кийган захоти.
Си3ни куриб шайтон ечинар!!
Меники деб сизни ланати!!
Сизга кандай дарс берай айтинг!!
ГУЗАЛЛАРДАН ГУЗАЛРОК СИЗЛАР
Пул булмаса карз берай айтинг
Атлас куйлак кийин эй кизлар

Читайте также:  Бетонный пол в парилке деревянной бани
Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Сен учун эй инсон

Ой атрофин босганда булут.
Бутун олам колар зулматда.
Очиб кулинг сен дуога тут.
Показать полностью.
Панох сура бундай кулфатдан.
Ер сен учун яралмиш инсон.
Бир кун бунга булма пушаймон .
Бир кун булар хаммаси яксон.
Ер юзини босганда шайтон.
Ибодатдан узмагин бошинг.
Шайтон сени йулдан урсалар.
Аллохим деб тукилсин ёшинг.
Шаходатни билсанг сен агар.
Ла илаха иллоллох дебон.
Йул Оламиз биз Жаннат томон.
То Киёмат булмаскан коим .
Бизлар бу дунёдан шунчаки мехмон.
Ислом Асроров

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Кизил-нур-нинг йигитларлар

Тош отсангиз тошингиз тегмас!!
Номардларга бошини эгмас.
Тегмаганга асло хеч тегмас .
Показать полностью.
Кизил-нурнинг Мард йигитлари.

Хар кадамда сузлашиб ширин!!
Ахл юрар бир бирлари
Узгалар хеч билмайди сирин.
Кизил-нурнинг мард йигитлари.

Хатто гузал кизлар лол колар
Орзу килиб бизга бир фол солар.
Узга кизлар куриб бир ёнар.
Кизил-нурнинг мард йигитлари.

байрим ёки туйдан асло колмайди.
Дунё кезиб 91-лар толмайди.
Узга шахар кизларини олмайди .
Кизил — нурнинг мард йигитлари.

Окибати узулмасин Кизил-нурнинг!
Булинг доим кандай булсак биз илгари
Шохлари хеч синмасин гузал гулнинг.
Кизил-нурнинг марду мардон йигитлари.

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Хакикатни борлигин билмай!
Юрманг бекор вахтни кетказиб!!
Беномозга кушилиб юрмай!
Ислом динин куйинг етказиб!!

Показать полностью.
Очинг Куръон китобин бир бор!
Сизга хеч ким куймас тутказиб!!
Ёлгиз Аллох булсин сизга ёр!!
Ислом динин куйинг етказиб!!

Калимаю шаходат айтинг!
Тиловат килинг шайтондан безиб!!
Панох суранг Аллохга кайтиб!!
Карзингизни куйинг битказиб!!

Ла илаха илоллох деган!
Жаннатларда юраркан кезиб!!
Мухаммадур Расулуллох дебон!!
Ислом динин куйинг етказиб!!

Бу дунёда яшаймиз уч кун!
Бекор юрманг вахтни утказиб!!
Бир-кун булар бизга кора-тун!!
Карзингизни олинг битказиб!!

Шукур килинг Ёлгиз Аллохга!!
Саловатлар Расуллохга!!
Эга булинг сиз хам панохга!!
Ислом динин куйинг етказиб!

Рози булгин биздан ё Аллох!!
Кечир бизни, бизда куп гунох!!
Узингсанку ёлгиз бир илох!!
Деб Исломни етказиб куйинг!!

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Мехр раво этинг

Сиздан дунё сурамадим хеч!!
Рохатланинг килмасдан кахр!!
Сизлар учун бир кун булмай кеч!!
Показать полностью.
Раво этинг озгина мехр!!

Молу давлат бир-кун кетади!!
Колмас асло дунё абадий!
Манзилига бориб етади!!
Раво этинг озгина мехр!!

Мехрибонлар уйида усган
Мехрга бой була олмаскан!
Онанг келди деган суз экан!
Раво этинг озгина мехр!

Етим бошин силанг сиз купрок!
Доим улар мехрга чанкок!!
Хатто йиглаб колса чакалок!!
Раво этинг озгина мехр!!

Душманга хеч ковламанг кабр!!
Хийласига килманг сиз жабр!!
Хаммасига килинг сиз сабр!!
Раво этинг озгина мехр!!

Читайте также:  Классные картинки про баню

Бу дунёда кимга нима кам?
Кимлар бойдур кимлар камбагал!
Киёматда булмай бир-кун жам!!
Раво этинг озгина мехр!!

Асроров Ислом

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Шерларимни ичида энг сараси ва энг узок вахтда ёзилган шеър булади. Асроров Исломдан.

БАЛКИ БИР-КУН УЛГАНИМДАН СУНГ!!
Показать полностью.
ЁМГИР БУЛИБ КАЙТИБ КЕЛАМАН!!
АЙТАМАН ДЕБ АЙТОЛМАЙ КОЛГАН
МУХАББАТИМ АЙТИБ КЕЛАМАН

ШИВИРЛАЙМАН КУЛОКЛАРИНГА
ТОМЧИЛАРДАН СИРГА ТОКАМАН
КУНИБ ОЛИБ ЯНОКЛАРИНГА
ГУЛ ЮЗИНГА ТУЙИБ БОКАМАН!!

ЁКИ БИР КУН ГУЛ ГУНЧА БУЛИБ
ОЧИЛАМАН СЕНИНГ КУЛИНГДА
МЕН ГУНЧАНИНГ ЛАБЛАРИ БУЛИБ!!
УПИБ ОЛАР ЭДИМ КАФТИНГДАН

ЮРГАНИМДАН НОЗИК КУЛИНГДА
ДУСТЛАР СЕНГА КИЛАРЛАР ХАВАС
КУЛИНГ БИЛАН БАРГЛАРИМ СИЛАБ
БАГРИНГА БИР БОСИБ КУЙСАНГ БАС!!

ШУМ ЯНГАЛАР АЙТИШИБ ЁР-ЁР
ТУЙ БУЛГАНДА СЕНИНГ УЙИНГДА
МЕН БИР ОППОК КАПАЛАК БУЛИБ
ХИРОМ ЭТГУМ СЕНИНГ ТУЙИНГДА!!

ТУЙИНГДАН СУНГ МЕН ШАМОЛ БУЛИБ!!
ОЧИБ КИРИБ ЭШИКЛАРИНГНИ
ТЕБРАТАМАН ПАХЛАВОН ЁТГАН
ЗАР КОКИЛЛИ БЕШИКЛАРИНГНИ

МЕН КЕЧИКСАМ ЙИГЛАМА ДИЛДОР
МЕН КЕЛАМАН КЕЛГАНДА БАХОР
ЁДГА ОЛИБ СОГИНИБ КОЛСАНГ
СУРАТИМГА ТЕРМУЛГИН БИР БОР!!

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Нечун мени этдинг тарк?

×|×|×|×|×|×|×|×|×1×|×|×|×|×|×|×|×|×
Юрагимни тиглайди ёмгир!!
Ёмон дардга чалиндим огир!!
Показать полностью.
Ягонамсан дегандинг ахир!!
Мана энди булмас сенга фарк!!
Бир умрга этдинг мени тарк.
×|×|×|×|×|×|×|×|×2×|×|×|×|×|×|×|×|×
Кулларингдан тутди ким сени
Сени севсам, севмадинг мени!!
Кечирмайман билгин сен шуни!!
Нечун менга булиб сен бефарк!!
Бир умрга этиб кетдинг тарк?
×|×|×|×|×|×|×|×|×3×|×|×|×|×|×|×|×|×
Сени уйлаб тунларим бедор утар
Кулларингни мен эмас, узга тутар!!
Бу хижрон азоби мени ютар!!
Ахир орамизда йук эдик-у фарк!!
Нечун сен кетдинг, этиб мени тарк!!
×|×|×|×|×|×|×|×|×4×|×|×|×|×|×|×|×|×
Менинг севгим сенга эдими арзон!!
Ишкингда канчалар булдим мен сарсон
Сен мени унутдинг, канчалар оссон!!
Такдирга тан бердим, яшайман бе шарт
Бир умрга кетиб,этдинг мени тарк.
×|×|×|×|×|Асроров×|×Ислом×|×|×|×|×|×

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Танимасдик бир биримизни

Тарихингиз билмас эдим!
Танимасдим сизни хеч!
Такдир бизни бирга килди!
Показать полностью.
Англаб етдим
булмай кеч!!

Эсингизда булса агар
Учрашгандик бир куни!!
Савол бериб накадар
Тушундингиз сиз шуни!!

Севганингиз борми сизда?
Бор дея мен жавоб бердим
Англаб етмасдан тезда
Уйладингиз,мен кимни севдим!!

Уйладингиз мени хато
Куйиб кадам ортга кайдингиз!!
Деёлмасдан менга алвидо!!
Бахтли булинг дея айтдингиз.

Сурадингиз, севганингиз ким
Хаёлланмай мен жавоб бердим
Чин юракдан севганим Роббим!!
Узгасини севмадим дедим

Шунда сизнинг чехрангиз кулиб
Калбингизга жон кирди бирдан!!
Кайгуларни бирдан унутиб!!
Кулдингиз сиз юракдан чиндан!!

Бундай бахтни хатто мен куриб
Оз булса хам хаёл сургандим
Ёнингизда озгина туриб
Калбим ила мехрим бергандим!!

Сиз ила бор ягона бахтим
Сизга борим этсамда раво!!
Сизга берган бутунлай мехрим
Икки дунё булмас хеч адо!!

Сизда энди кайгу яшолмас
Хаёл суриб утар тунингиз
Икки дунё бахтли булсак бас
Шодлик ила утсин кунингиз!!

Читайте также:  Как лучше рубить сруб для бани

Сизга узок умр тилайман
Кузингиздан тукилмасин ёш
Сиз учун мен узим йиглайман!!
Чехрангизга нур сочсин куёш!!

Шукур булсин ёлгиз Роббимга
Менга бахт ато этганига
Сиз ила мен доим бахтли!!
Сиздек инсон севаман деб айтганига.

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Сиз кетган куни Ё Расулуллох

БИР ТУН ЮРАГИМНИ БИР ГАМ
ТИГЛАДИ!!
БУНИ БИЛМАГАНЛАР БАЛКИ
Показать полностью.
БИЛМАДИ!!
ОРТИНГИЗДАН ХАТТО ОСМОН
ЙИГЛАДИ!!
СИЗ КЕТГАН КУНИ Ё РАСУЛУЛЛОХ!!

УМАТТИНГИЗ ЮРГАН ЙУЛДАН
ЧАЛИНДИ!!
АДАШИБ СИЗСИЗ КИМГА ТАНИЛДИ!!
СИЗ ИЛА БИЗЛАРНИ ДУНЁ ТАНИРДИ!!
СИЗ КЕТГАН КУНИ Ё РАСУЛУЛЛОХ!!

УММАТИНГИЗ КУЗЛАРИДАН
ТИНМАДИКУ ЁШ!!
БАРЧА ОЛАМГА СИЗ ЭДИНГИЗКУ
БОШ!!
ОРТИНГИЗДАН ХАТТО КУТАРИЛДИ
ТОШ.
СИЗ КЕТГАН КУНИ Ё РАСУЛАЛЛОХ

САХОБАЛАР КОЛДИ ДАРДИН
АЙТОЛМАЙИН.
УЗОК КЕТСА СУНГ ОРТИГА
КАЙТОЛМАЙИН!!
СИЗДАН КЕЙИН КОЛДИККУ БИЗ
ЯШОЛМАЙИН.
СИЗ КЕТГАН КУНДАН Ё РАСУЛУЛЛОХ.

ТИРИКЛИГИНГИЗДА ХАМ ХУЙБОШ
БУЛГАНСИЗ.
УТГАНДА ХАМ ДУНЁДАН ХУШБУЙ
БУЛГАНСИЗ!!
АБУ БАКР БИТТА УПИБ БУНИ БИЛГАН.
СИЗ УТГАН КУНИ Ё РАСУЛУЛЛОХ.

УЙЛАБ СИЗНИ КУЗГА ЁШ ТУЛДИ!!
СИЗСИЗ БИЗГА ДУНЁ ТОР БУЛДИ.
ОРТИНГИЗДАН КОФИРЛАР КУЛДИ.
СИЗ УТГАН КУНИ Ё РАСУЛУЛЛОХ .

МИНИБ ЮРГАН ЭШШАГИНГИЗ ЧУКИБ УЛДИ!!
ГОХ ХУШИДАН КЕТГАНЛАР КОН ЮТИБ УЛДИ.
ОСМОН ХАТТО БУЛУТЛАРГА ТУЛИБ БУЛДИ.
СИЗ КЕТГАН КУНИ Ё РАСУЛУЛЛОХ!!

СИЗНИ АЛЛОХ УЗИ АЙЛАСИН РАХМАТ!!
УММАТИНГИЗДАН СИЗГА САЛОВАТ!!
БИР КУНИ КЕЛГАНДА КОЙИМ
КИЁМАТ .
БИЗ СИЗДАН СУРАЙМИЗ ФАКАТ
ШАФОАТ.

АЛЛОХ АТО ЭТСИН СИЗГА ЖАННАТНИ!!
СИЗ ЭСА БИЗГА ТИЛАНГ БИР
ШАФОАТНИ.
КОЛДИРМАНГ ДУЗЗАХДА БИЗДАЙ
УММАТНИ.
КИЁМАТ КЕЛГАНДА Ё РАСУЛУЛЛОХ!!
ASROROV-ISLOM

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Севганимни эслатманглар

Бир туйгу бор дилимда колди!!
Азоблардан хушим йуколди.
Такдиримга тан бердим булди.
Показать полностью.
Севгилимни эслатманглар энди
менга.

Зор кечалар кон ютардим уни дебон!!
У унутди,менга эса колди армон.
Билмагандим такдиримни,булдим
сарсон!!
Севгилимни эслатманглар энди менга!!

Уни деса жонимни хам берар эдим!!
Уни курсам юрагимдан кулар эдим.
У билан мен доим бахтли юрар эдим.
Куйинг менга эслатманглар
севганимни.

Канча севиб уни кунглин билолмадим!!
Бахтим дея уни бахтли килолмадим!!
Айриликка аммо бардош беролмадим!!
Куйинг менга эслатманглар
севганимни.
Асроров Ислом

Sherlar ,Asrorov Islomdan запись закреплена

Уз бахтига етганлар борми?

Aytingchi bu yolgon dunyoni!
Hech qadriga etganlar bormi?
Orzu havas bilan yashashib!
Показать полностью.
Bahtli bolib ketganlar bormi?

Har qadamda gozal duolar!
Bahtli bolgin deganlar bormi?
Bir bolganda umr savdolar!
Bahtli bolib ketganlar bormi?

Sevishadi necha yil bolsa!
Bir biriga etganlar bormi?
Umri tugab u zamon ölsa!
Bahtli bolib ketganlar bormi !

Qolin ochib qodir Allohga!!
Bahtli qilgin deganlar bormi?
Bekinmasdan inson panohga!
Bahtli bolib ketganlar bormi??

Gozallikga bir ham yarashib!
Orzusiga etganlar bormi??
Bahti yoqlar bahtga talashib!
Bahtli bolib ketganlar bormi??

Asli inson chiroyli emas!
Bahtli bolib tugulsin ekan!
Bu gozallik aslo baht bermas!
Ayting kimlar baht topib ketgan!
Asrorov Islom

Источник статьи: http://vk.com/wall-60031144?offset=80

Adblock
detector